Danıştay: “Avukatlar Yetki Belgesi ile Tapuda İşlem Yapabilir.”

Danıştay: "Avukatlar Yetki Belgesi ile Tapuda İşlem Yapabilir."

Miras kalan bir gayrimenkulle ilgili olarak yapılması gereken ilk iş intikal yani gayrimenkulün yasal mirasçı(lar) adına tapuda tescil edilmesidir. Mirasçılar bu işlemi (ve duruma göre takip eden satış işlemini) bizzat yapmak yerine pekala bir vekil (bu vekilin avukat olmasının şart olmadığını da belirtelim) de tayin edebilirler. Tapu Sicili Tüzüğü’nün “Hak Sahibinin Belirlenmesi” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrasında;

“İstem vekaleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanunu’na göre düzenlenmiş ve istem konusu işlemleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname istenir. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmişse, ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. Vekilin kimliği saptandıktan sonra tapu sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki müvekkilin kimliği karşılaştırılır.”

hükmü yer almaktadır. Bu demektir ki mirasçılar tarafınan atanan bir vekil (tevkil yetkisi varsa) bir başkasını (mirasçılar adına) vekil tayin edebilir. Mirasçılar tarafından atanan vekil bir avukat ise ve bu avukat bir başka avukatı vekil tayin etmek istiyorsa acaba (tıpkı mirasçılar gibi) noterden vekaletname düzenlettirmek zorunda mıdır? Yoksa ilk avukat tarafından ikinci avukat adına haricen düzenlenen bir yetki belgesi tapuda işlem yapmak için yeterli midir?

Danıştay 8. Dairesi, 2013/2249 E. – 2016/1372 K. numaralı kararıyla yukarıdaki soruya olumlu cevap vermiştir. Söz konusu kararda;

“Avukatlar tarafından Avukatlık Kanununun 56/5 maddesi uyarınca düzenlenen yetki belgesinin vekaletname hükmünde olduğu, vekaletname hükmünde olan bu yetki belgesinin tüm yargı mercileri ile resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar için hukuken vekaletname işlev ve etkisini taşıdığı (…)”

ifade edildikten sonra yetki belgesiyle tapuda işlem yapılmasını reddeden tapu sicil müdürlüğünün söz konusu idari işleminde (talebin reddi) hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. Karara göre tevkil edilen ikinci avukat (i) ilk avukatın kendisi adına usulüne uygun olarak düzenlediği yetki belgesini ve (ii) ilk avukat adına müvekkiller tarafından noterde düzenlettirilen dayanak vekaletnamenin aslını sunmak şartıyla tapu sicil müdürlüğü nezdinde ilgili işlemleri vekaleten yapabilecektir.

Dairenin bu kararı bir başka avukatı tevkil etmek isteyen avukatların bu yetkilendirmeyi noterde yapmalarının gerekmediğini ve Avukatlık Kanununun 56/5 maddesinde düzenlenen yetki belgesinin ne denli işlevsel bir belge olduğunu göstermesi açısından dikkate değerdir.

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir