MİRAS SÖZLÜĞÜ

Miras sözlüğü, sitemizin anlaşılırlığını artırmak amacıyla, alfabetik sıraya göre oluşturulmuştur. Sitemizde gezinirken anlamını bilmediğiniz herhangi bir terimle karşılaşırsanız, bu bölümden ilgili terimin tanımına bakabilir ve okumanıza daha etkin şekilde devam edebilirsiniz.

– A –

– B –

– C –

– Ç –

– D –

– E –

ecrimisil: Haksız işgal tazminatı.

– F –

– G –

– H –

– I –

– İ –

– J –

– K –

ketmi verese: Mirasçılığın gizlenmesi.

kül: Bütün. Tüm.

külli: Bütüne ve genele ilişkin.

külliyen: Bir bütün olarak, bütünüyle. tamamıyla.

– L –

– M –

malik: Sahip. Bir şey üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kimse.

mirasçı: Kanunen veya ölüme bağlı tasarruf (vasiyetname vb.) yolu ile vefat eden bir gerçek kişiye (yani murise) halef olan ve murisin ölümü anında murisin tüm varlığı üzerinde (tam veya diğer mirasçılarla birlikte elbirliğiyle) mülkiyet hakkı edinen gerçek veya tüzel kişi.

mirasçılık belgesi: Murisin yasal ve (varsa) atanmış mirasçılarını ve bunların her birinin miras paylarını kesirli şekilde ayrı ayrı gösteren, sulh hukuk mahkemesi veya noter tarafından düzenlenen belge.

muris: Mirasbırakan. Vefat ederek geriye mirasçı bırakan gerçek kişi.

muvazaa: Danışık. Bir hukuki işlemin (çoğunlukla sözleşmenin) tarafları arasında, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, görünüşteki işlemin kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayacağına ilişkin olarak yapılan (mutlak muvazaa) veya görünüşteki işlemden başka bir işlemi gizlemek amacıyla yapılan (nisbi muvazaa) gizli anlaşma.

– N – 

– O –

– Ö –

– P –

– R –

rızai taksim: Mirasçıların, kendilerine miras kalan terekeyi kendi aralarında anlaşarak paylaşmaları durumu (anlaşmalı paylaşma). Rızai taksim yazılı bir paylaşma sözleşmesi ile yapılabileceği gibi elden paylaşma şeklinde de olabilir.

– S – 

– Ş –

– T –

taksim: Paylaştırma, parçalara bölme, bölüştürme.

tenkis: Azaltma, eksiltme.

tereke: Miras. Murisin ölümüyle birlikte yasal (ve/veya atanmış) mirasçılara kendiliğinden intikal eden aktif ve pasif malvarlığı değerlerinin (hak ve yükümlülüklerin) tamamı.

– U – 

– Ü –

– V –

veraset ilamı: bkz. Mirasçılık belgesi.

– Y –

– Z –